Helse

Hd- A

PRA - Skal testes

CARDIO - Fri igjenom foreldre 

IC - Fri igjenom foreldre 

GMI - Fri igjenom foreldre

MOS - Fri igjenom foreldre    
Øyelyst : UA